మతమేల గతమేల మనసున్న వాడు – Bombay Theme Song in Telugu

వేటూరి గారు రాసిన కవిత్వాలకు తిరుగు అన్నది వుండదు. ఆయన రచించిన యెన్నో కవిత్వాలలో ఒకటి బొంబాయి చిత్రం లోని “మతమేల గతమేల” అన్న పాత. రహమాన్…